Reksadana Terproteksi

Sun, 09/02/2007 - 04:23
NoProdukRp1mo3mo6mo1yr3yr

1

BATAVIA PROTEKSI MAJAPAHIT USD

0.89

0.00

-6.32

-14.42

-11.00

-11.00

2

BATAVIA PROTEKSI NUSANTARA SERI VI

874.52

0.00

4.35

8.31

-9.35

-12.55

3

BATAVIA PROTEKSI PERTIWI SERI 2

889.21

0.00

3.79

4.95

-3.04

-7.43

4

BATAVIA PROTEKSI SRIWIJAYA

970.26

0.00

0.61

-2.60

-2.97

-2.97

5

DANAREKSA PROTEKSI MELATI OPTIMA III

1,001.90

0.00

1.90

1.75

0.00

0.00

6

DANAREKSA PROTEKSI MELATI PRIMA

1,036.17

0.00

5.19

4.02

3.62

3.62

7

FORTIS KAPITAL II

1,003.89

0.00

4.34

4.54

-2.68

0.00

8

FORTIS KAPITAL III

1,050.11

0.00

1.81

3.47

0.00

0.00

9

FORTIS KAPITAL IV

1,032.59

0.00

1.88

0.00

-8.97

0.00

10

FORTIS KAPITAL V

901.48

0.00

3.39

4.01

-9.63

0.00

11

MANDIRI CAPITAL PROTECTED FUND 1

827.39

0.00

7.97

0.31

0.00

0.00

12

MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 1

948.84

0.00

4.28

3.63

-5.12

-5.12

13

MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 3

945.47

0.00

3.99

3.31

-5.45

-5.45

14

MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 6

1,000.06

0.00

3.62

2.52

0.00

0.00

15

MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 7

973.83

0.00

3.73

2.80

0.00

0.00

16

MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 8

998.14

0.00

1.70

1.27

0.00

0.00

17

MANDIRI PROTECTED EXTRA 2

932.72

0.00

4.49

5.76

0.56

-3.43

18

MANDIRI PROTECTED REGULAR INCOME FUND

972.83

0.00

0.58

1.11

-2.66

0.00

19

MANDIRI PROTECTED REGULAR INCOME FUND 4

957.85

0.00

1.61

1.75

-1.81

-4.22

20

NET DANA PROTEKSI I

1,208.64

0.00

3.14

3.17

8.22

18.19

21

NET DANA PROTEKSI II

1,165.40

0.00

2.47

2.57

7.37

16.54

22

NET DANA PROTEKSI III

1,078.79

0.00

5.21

4.41

7.88

7.88

23

NISP PROTEKSI INCOME PLUS I

1,008.54

0.00

3.10

0.85

0.85

0.85

24

OPTIMA TERPROTEKSI I

1,241.48

0.00

6.35

4.50

1.08

24.15

25

OPTIMA TERPROTEKSI II

1,287.41

0.00

2.67

9.17

11.18

28.74

26

OPTIMA TERPROTEKSI III

1,002.57

0.00

-0.99

-0.73

-6.81

0.26

27

OPTIMA TERPROTEKSI IV

1,010.06

0.00

0.02

3.42

1.23

1.23

28

OPTIMA TERPROTEKSI V

1,009.45

0.00

-0.37

3.14

0.77

0.77

29

OPTIMA TERPROTEKSI VI

1,027.15

0.00

6.53

6.48

0.00

0.00

30

OPTIMA TERPROTEKSI VIII

1,020.43

0.00

1.53

1.44

0.00

0.00

31

PNM TERPROTEKSI SERI D

1,081.01

0.00

3.42

5.22

7.89

7.89

32

PNM TERPROTEKSI SERI E

1,033.39

0.00

4.82

3.53

0.00

0.00

33

RD OPTIMA TERPROTEKSI VII

1,017.69

0.00

-3.18

4.11

1.77

1.77

34

RD TERPROTEKSI BGPF2

721.04

0.00

3.28

-11.12

-21.93

-26.42

35

RD TERPROTEKSI IDR REGULAR INCOME PLAN I

1,173.12

0.00

1.92

3.13

7.19

0.00

36

RDS FIXED MATURITY PLAN VI

1,004.20

0.00

-0.77

-0.06

-0.24

0.42

37

REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER FMP III

1,266.26

0.00

1.60

3.72

7.44

26.63

38

REKSA DANA BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 4

1,096.34

0.00

2.02

1.53

2.75

9.63

39

REKSA DANA BNIS PROTEKSI I

1,124.40

0.00

1.39

3.51

7.88

9.62

40

REKSA DANA CAPITAL PROTEKSI DINAMIS

1,183.15

0.00

7.04

2.46

0.69

18.32

41

REKSA DANA CAPITAL PROTEKSI-I

1,329.50

0.00

1.86

4.83

10.99

32.70

42

REKSA DANA DANAMAS TERPROTEKSI I

1,269.30

0.00

3.63

6.73

8.30

26.93

43

REKSA DANA HPAM PROTEKSI-1

1,029.09

0.00

-3.84

-5.64

-7.87

-8.04

44

REKSA DANA MEGA DANA TERPROTEKSI I

1,288.31

0.00

2.08

3.92

7.29

28.83

45

REKSA DANA SI DANA PROTEKSI GLOBAL BOND FUND

991.18

0.00

8.61

-1.84

-3.86

-0.88

46

REKSA DANA TERPORTEKSI BAHANA PROTECTED FUND 16

1,057.92

0.00

6.93

5.77

4.38

4.38

47

REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA GLOBAL PROTECTED FUND 4

1,022.54

0.00

15.52

17.64

3.91

2.25

48

REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND (USD) 9

0.85

0.00

-7.61

-17.48

-17.48

-15.84

49

REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 10

1,073.11

0.00

2.95

2.09

3.76

5.74

50

REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 14

921.63

0.00

-3.60

4.82

-7.66

-7.84

51

REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 17

773.57

0.00

1.87

-13.88

-23.31

-22.64

52

REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 18

891.25

0.00

8.15

-10.46

-12.24

-10.88

53

REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 19

934.71

0.00

2.70

-7.87

-6.53

-6.53

54

REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 21

1,001.43

0.00

1.89

1.54

0.14

0.14

55

REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 5

863.59

0.00

6.93

8.24

-4.00

-13.64

56

REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA OPTIMA PROTECTED FUND 8

825.07

0.00

1.11

1.71

-17.49

-17.49

57

REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA REKSA PANIN TERPROTEKSI III

946.01

0.00

2.94

-6.95

-5.40

-5.40

58

REKSA DANA TERPROTEKSI BAHANA REKSA PANIN TERPROTEKSI IV

938.02

0.00

2.08

-6.20

-6.20

-6.20

59

REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI OPTIMAL I

811.46

0.00

5.00

1.38

-18.85

-18.85

60

REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI SENTOSA I

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

REKSA DANA TERPROTEKSI BATAVIA PROTEKSI USD OPTIMAL I

0.80

0.00

12.68

-13.04

-20.00

-20.00

62

REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI II

1,080.35

0.00

1.91

2.30

4.00

5.30

63

REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI III

1,098.77

0.00

2.21

4.86

8.72

9.85

64

REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI IV

1,033.87

0.00

1.61

-0.35

3.39

3.39

65

REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI IX

1,069.42

0.00

2.32

5.13

0.00

0.00

66

REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI V

1,069.50

0.00

1.41

3.57

6.95

6.95

67

REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI VI

1,045.47

0.00

1.40

3.54

4.55

4.55

68

REKSA DANA TERPROTEKSI BNIS PROTEKSI VIII

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

REKSA DANA TERPROTEKSI CAPITAL PROTEKSI II

1,284.03

0.00

2.39

4.71

7.53

28.40

70

REKSA DANA TERPROTEKSI CIMB CPF II

921.83

0.00

3.71

4.60

-6.80

-7.82

71

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI DINAMIS FLEKSIBEL

1,099.12

0.00

2.80

3.93

7.69

9.50

72

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI GLOBAL PROSPEKTIF

940.93

0.00

-0.65

0.08

-5.47

-6.46

73

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI GLOBAL PROSPEKTIF II

937.48

0.00

3.26

0.79

-6.25

-6.25

74

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI MELATI

967.33

0.00

0.79

0.97

-6.64

-3.27

75

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI MELATI III

1,024.04

0.00

1.64

1.72

2.40

2.40

76

REKSA DANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI MELATI OPTIMA II

1,011.66

0.00

1.64

0.99

1.17

1.17

77

REKSA DANA TERPROTEKSI FORTIS PROTEKPLUS IX

974.48

0.00

3.10

3.19

3.42

0.20

78

REKSA DANA TERPROTEKSI FORTIS PROTEKPLUS VIII

988.16

0.00

2.14

3.17

4.76

-1.18

79

REKSA DANA TERPROTEKSI FORTIS PROTEKPLUS X

962.97

0.00

3.11

3.73

1.82

-3.70

80

REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA IYAKKAPI PROTEKSI I

1,026.48

0.00

3.79

1.35

2.65

2.65

81

REKSA DANA TERPROTEKSI LAUTANDHANA PROTEKSI I

1,067.94

0.00

3.72

4.38

0.00

0.00

82

REKSA DANA TERPROTEKSI MAHANUSA DANA KENCANA

1,201.78

0.00

2.67

6.70

15.11

18.59

83

REKSA DANA TERPROTEKSI MAHANUSA DRAGON PROTECT

1,164.15

0.00

2.53

2.23

-10.25

16.42

84

REKSA DANA TERPROTEKSI MAHANUSA SOVEREIGN BOND FUND

936.78

0.00

8.06

-3.24

-6.52

-6.32

85

REKSA DANA TERPROTEKSI MAKSIMA

1,066.65

0.00

-4.60

-2.81

-7.99

0.00

86

REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 4

945.14

0.00

3.99

3.32

-5.49

-5.49

87

REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI DANA PROTECTED BERKALA

961.00

0.00

1.45

-0.54

-3.90

-3.90

88

REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI DANA PROTECTED BERKALA OBLIGASI PEMERINTAH

1,000.76

0.00

5.18

4.56

0.08

0.08

89

REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED DANA BERTAHAP

984.22

0.00

1.20

-1.41

-1.58

-1.58

90

REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED EXTRA

942.81

0.00

9.08

7.05

1.88

-5.72

91

REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED REGULAR INCOME FUND 3

953.93

0.00

3.87

2.36

-5.55

-6.71

92

REKSA DANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED REGULAR INCOME FUND 5

945.12

0.00

3.97

3.30

-5.49

-5.49

93

REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI

1,188.38

0.00

1.89

1.96

3.59

18.84

94

REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 1

1,070.94

0.00

3.11

5.06

7.09

7.09

95

REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 2

1,103.12

0.00

8.66

10.10

10.31

10.31

96

REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 3

1,074.53

0.00

1.47

4.11

7.45

7.45

97

REKSA DANA TERPROTEKSI NISP PROTEKSI DINAMIS SERI 4

1,104.04

0.00

2.54

2.82

10.40

10.40

98

REKSA DANA TERPROTEKSI OPTIMA PROTECTED FUND

1,318.68

0.00

3.11

6.31

7.68

31.87

99

REKSA DANA TERPROTEKSI PRIMA

1,017.45

0.00

1.46

1.60

-2.49

0.00

100

REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER FMP IV

1,230.06

0.00

5.22

3.01

6.46

23.01

101

REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER IDR REGULAR DIVIDEND PLAN I

1,112.84

0.00

1.79

3.30

7.36

8.85

102

REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER INDEX LINKED FUND I

936.49

0.00

2.45

4.57

3.93

-5.92

103

REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER REGULAR INCOME PLAN IV

985.66

0.00

1.16

-0.19

-1.43

-1.43

104

REKSA DANA TERPROTEKSI SCHRODER REGULAR INCOME PLAN V

994.30

0.00

2.63

2.16

-0.57

-0.57

105

REKSA DANA TERPROTEKSI SI DANA PROTEKSI GLOBAL BOND FUND II

833.23

0.00

5.44

8.57

0.59

-8.90

106

REKSA DANA TERPROTEKSI TRIM PERFORMA TERPROTEKSI

1,062.31

0.00

2.16

4.06

6.23

6.23

107

REKSA DANA TERPROTEKSI TRIMEGAH LESTARI 2

1,290.93

0.00

3.07

4.56

6.92

29.09

108

REKSA DANA TERPROTEKSI ULTIMA

1,039.19

0.00

-1.54

-12.85

-12.73

3.20

109

REKSA PANIN TERPROTEKSI PASTI I

0.00

0.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

110

REKSA PANIN TERPROTEKSI II

0.00

0.00

-100.00

-100.00

-100.00

-100.00

111

REKSADANA TERPROTEKSI REKSA PREMIUM PROTEKSI

1,470.14

0.00

0.77

1.57

7.27

44.64

112

REKSADANA TERPROTEKSI DANAREKSA PROTEKSI MELATI OPTIMA IV

1,009.41

0.00

2.70

0.25

0.94

0.94

113

REKSADANA TERPROTEKSI IDR REGULAR INCOME PLAN II

1,116.40

0.00

8.57

11.28

0.64

11.64

114

REKSADANA TERPROTEKSI MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 11

975.19

0.00

3.86

-2.48

-2.48

-2.48

115

REKSADANA TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED REGULAR INCOME FUND 8

992.79

0.00

4.94

-0.72

-0.72

-0.72

116

REKSADANA TERPROTEKSI SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIVIDEN X

1,019.50

0.00

3.93

3.14

1.95

1.95

117

SCHRODER REGULAR INCOME PLAN III

1,027.35

0.00

4.37

3.22

2.74

2.74

118

SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV. I

1,011.64

0.00

2.33

2.65

1.16

1.16

119

Si Dana Proteksi Batavia Div. III

1,003.83

0.00

0.23

0.29

0.38

0.38

120

SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV. VII

1,045.95

0.00

1.52

3.74

4.60

4.60

121

SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.II

1,008.99

0.00

0.06

0.40

0.90

0.90

122

SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.IV

1,014.16

0.00

2.53

2.85

1.42

1.42

123

SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.V

1,009.36

0.00

2.39

2.64

0.94

0.94

124

SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.VI

1,012.65

0.00

2.55

2.83

1.27

1.27

125

SI DANA PROTEKSI BATAVIA DIV.VIII

1,043.46

0.00

1.86

4.35

4.35

4.35

126

SI DANA PROTEKSI NUSANTARA II

979.75

0.00

3.13

-0.37

-8.67

-2.03

127

SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI 1

1,022.91

0.00

3.23

-3.08

-11.04

2.29

128

SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI III

1,108.84

0.00

3.24

4.97

2.43

0.00

129

SI DANA PROTEKSI NUSANTARA SERI IV

950.61

0.00

2.47

4.70

-1.71

-4.96

130

SI DANA PROTEKSI NUSANTARA V

965.99

0.00

3.23

2.33

-4.06

-5.50

131

SIDANA PROTEKSI OBLIGASI SERI 1

1,056.31

0.00

3.71

1.74

1.44

5.63

132

SIDANA PROTEKSI PERTIWI SERI 1

1,098.76

0.00

2.07

1.20

-0.96

9.88

133

STAR CAPITAL PROTECTED FUND I

1,532.39

0.00

2.33

4.50

12.50

53.16

134

TEPROTEKSI CIMB CPF III

1,005.48

0.00

1.66

0.58

0.00

0.00

135

TERPROTEKSI BAHANA GLOBAL PROTECTED FUND 1

946.07

0.00

2.51

-4.30

-1.59

-5.39

136

TERPROTEKSI CIMB CPF CLIMATE CHANGE

1,043.10

0.00

4.10

3.52

0.00

0.00

137

TERPROTEKSI CIMB CPF I

831.86

0.00

-0.94

-10.85

-11.06

-17.33

138

TERPROTEKSI CIMB PRINCIPAL CPF IV

1,005.82

0.00

-1.31

0.08

0.00

0.00

139

TERPROTEKSI MANDIRI CAPITAL PROTECTED INCOME FUND 5

944.57

0.00

3.99

3.24

-5.54

-5.54

140

TERPROTEKSI MANDIRI PROTECTED REGULAR INCOME FUND 2

958.40

0.00

2.10

2.11

-2.79

-4.16

141

TERPROTEKSI SCHRODER INDEX LINKED FUND II

930.34

0.00

3.87

7.07

-6.97

-6.97

142

TRIM GEBYAR TERPROTEKSI I

1,107.43

0.00

7.61

9.11

10.74

10.74

143

TRIM LESTARI

1,273.02

0.00

1.88

4.29

7.67

0.00

Produk Syariah

NoProdukRp1mo3mo6mo1yr3yr
 

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.